سعي ميكنم آنچه را كه در طول روز در جامعه ام اتفاق مي افتد و تاثير گذار ميباشد بنويسم ..

براي امروز همين

یئنه شوریده کونلوم عاشیق بیر گول عذار اولموش 

 ائدیب مشق جنون ، دیوانه لر تک داغدار اولموش

بازهم دل شوريده من عاشق يك كسي مثل گلشده است ديوانگي را تمرين كرده و مثل ديوانه ها داغدار شده است ....مثلاً ترجمه هرچند دست و پا شكسته

براي امروز همين ....

گزارش تخلف
بعدی