سعي ميكنم آنچه را كه در طول روز در جامعه ام اتفاق مي افتد و تاثير گذار ميباشد بنويسم ..

برای خالی نبودن عریضه

از شروع ماه خرداد هوا خوب بود ولی این چند روزه گرمای عجیبی شروع شده . ظهر ها گرمی هوا بین 35 - 40 متغیر است و از سر و روی آدم شر شر عرق میریزد . شکر خدا امسال کمبود آب نداریم و برق هم مرتب است اگر این دو را نداشته باشیم اینجا جهنم میشود گرچه مکانهای خوب خوش آب و هوا در شهرستان جلفا برای استراحت فراوان است

......


گزارش تخلف
بعدی