سعي ميكنم آنچه را كه در طول روز در جامعه ام اتفاق مي افتد و تاثير گذار ميباشد بنويسم ..

دعا

امروز مثل خيلي از روزها آرام بود و فقط با اينترنب و تلوزيون سرگرم و كمي هم مطالعه ...همين ...


نظرات:

9
«11» می‌گوید:
«10»

1
«3» می‌گوید:
«2»

1
«3» می‌گوید:
«2»

سلام
«میلاد» می‌گوید:
«وب خوبی داری.»گزارش تخلف
بعدی